Nasza Misja

Mając na celu rozwój gospodarczy Polski, dalszy dynamiczny wzrost znaczenia i wartości publicznego rynku papierów wartościowych, a także istotne zwiększenie udziału kapitału polskiego we własności nieruchomości komercyjnych, stanowiących istotną część polskiej gospodarki, deklarujemy niniejszym zaangażowanie oraz podjęcie wspólnych działań na rzecz przedstawienia i wprowadzenia do polskiego ustawodawstwa i praktyki gospodarczej rozwiązań odnoszących się do działalności podmiotów wspólnego inwestowania na rynku nieruchomości typu REIT.

Misją oraz podstawowym zadaniem naszego Stowarzyszenia jest inicjowanie i wspieranie – przy wykorzystaniu w jak najlepszej wierze naszej wiedzy i doświadczenia – wszelkich działań prowadzących do stworzenia ram prawnych dla podmiotów działających w formule REIT, a także popularyzacji tego typu rozwiązań wśród polskich obywateli i instytucji.

Zgodnie z ideą, REIT (ang. Real Estate Investment Trust) to podmiot o charakterze dywidendowym, działający w formie spółki lub funduszu i inwestujący w istniejące nieruchomości komercyjne. Regularna wypłata dywidendy wynika z przepisów prawa i statutu, a jej źródłem są stałe dochody z najmu lub dzierżawy.

Formuła REIT została stworzona w szczególności z myślą o inwestorach indywidualnych, osobach fizycznych, których prywatne oszczędności z reguły nie pozwalają na inwestowanie w najatrakcyjniejsze nieruchomości komercyjne, takie jak budynki biurowe i centra handlowe, a których nabycie – z uwagi na wartość jednostkowej nieruchomości – możliwe jest wyłącznie w ramach wspólnego inwestowania. Taki rodzaj zagospodarowania oszczędności osób fizycznych służy zrównoważonemu rozwojowi gospodarczemu danego kraju, buduje akcjonariat obywatelski, uzupełnia lub wspiera podstawowy system emerytalny, a także – zwiększając udział inwestycji finansowanych oszczędnościami (i kosztem konsumpcji) – zapewnia zdrowy wzrost gospodarki (mierzony wskaźnikiem PKB).

Zgodnie z genezą, dochody z REIT są opodatkowane jednorazowo, tak jak dochody z inwestycji bezpośrednich w inne typy nieruchomości. W związku z powyższym, jedną z najistotniejszych cech podmiotów działających w formule REIT jest podmiotowe zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Intencjonalnie, zwolnienie podatkowe jest zatem kluczową formą zachęcania
www.reit-polska.pl
obywateli (inwestorów indywidualnych) do długoterminowego lokowania oszczędności w istniejące nieruchomości komercyjne przynoszące stały dochód, a dodatkowo służy wyrównaniu szans rodzimych inwestorów w konkurencji z podmiotami zagranicznymi, co jest niezbędne dla sukcesu i opłacalności tego typu rozwiązań.

Podmioty działające w formule REIT są zwykle publiczne. Notowanie na giełdzie papierów wartościowych zapewnia restrykcyjną kontrolę właściwej instytucji rządowej oraz płynność inwestycji, co jest niezwykle istotne dla inwestorów indywidualnych i ochrony ich interesów. Równocześnie, upublicznienie istotnej części rynku nieruchomości komercyjnych wpływa na znaczący wzrost łącznej kapitalizacji rynku giełdowego i sprzyja rozwojowi całego rynku finansowego.

Pierwsze podmioty typu REIT powstały w latach 60. XX w. w Stanach Zjednoczonych, by „stworzyć wszystkim inwestorom możliwość posiadania i czerpania zysków z portfeli dużych nieruchomości (komercyjnych) przynoszących stały dochód”, ale ich idea sięga XIX wieku. W Europie pojawiły się w 1969 roku w Holandii, jednak najbardziej dynamicznie rozwijały się na początku XXI w. Obecnie instytucje tego typu funkcjonują w ok. 40 krajach świata, w tym w wielu krajach Europy ŚrodkowoWschodniej (Węgry, Bułgaria, Litwa).

Dochody z polskiego rynku nieruchomości sięgają rocznie 11 – 15 mld zł. W zdecydowanej większości trafiają do zagranicznych inwestorów, którzy – z uwagi na brak podmiotów typu REIT w Polsce, a także pominięcie nieruchomości w polityce inwestycyjnej OFE – całkowicie zdominowali polski rynek nieruchomości komercyjnych. Zagraniczne REIT są właścicielami między innymi znanych warszawskich centrów handlowych, jak choćby Złote Tarasy, Arkadia czy Galeria Mokotów. Ich sukces potwierdza, że Polska powinna jak najszybciej wprowadzić analogiczne regulacje do polskiego systemu prawnego i stworzyć polskiemu kapitałowi możliwość realnego konkurowania oraz kumulowanie polskiego kapitału. REIT jest bowiem jednym z tych niewielu rozwiązań, które w optymalny sposób łączy najlepiej rozumiany interes obywatela z gospodarczym interesem kraju.

Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce jest jednym z największych i najatrakcyjniejszych w Europie. Przez 25 lat rozwijał się dynamicznie z minimalnym udziałem polskich inwestorów. Bez powstania systemowych i sprawdzonych rozwiązań sytuacja nie ulegnie trwałej i istotnej zmianie, z wielką szkodą dla polskich inwestorów i polskiej gospodarki. W naszej zgodnej opinii, niezwłoczne podjęcie działań związanych z wprowadzeniem w Polsce regulacji dotyczących podmiotów wspólnego inwestowania typu REIT jest w tym kontekście kluczowe. Zgodnie ze swoją misją, Stowarzyszenie będzie takie działania inicjować i aktywnie w nich uczestniczyć.