Podsumowanie Konferencji

29 marca 2017 Stowarzyszenie REIT Polska wraz z powermeetings.eu zorganizowały w Hotelu Radisson Blu konferencję SRWN / REIT – nowy model inwestowania w nieruchomości & nowe możliwości inwestycyjne w Polsce. Wydarzenie adresowane było do przedstawicieli komercyjnego i mieszkaniowego rynku nieruchomości oraz Ministerstwa Finansów, które aktualnie prowadzi prace nad ustawą o REIT.

W konferencji wzięło udział 23 Prelegentów i Panelistów reprezentujących zarówno stronę rządową jak i wiodące firmy doradcze i inwestycyjne oraz ponad 200 gości reprezentujących 129 firm z Polski i 7 krajów UE oraz USA. Wśród gości znaleźli się zarówno przedstawiciele polskich firm zainteresowanych wprowadzeniem struktur typu REIT, przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Banku Gospodarstwa Krajowego, BGK Nieruchomości, jak i reprezentanci międzynarodowych organizacji takich jak EBRD i EPRA.

Spotkanie otworzył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Pan Paweł Gruza wraz z Małgorzatą Kosińską Prezesem Stowarzyszenia REIT Polska.

Zgodnie z deklaracją przedstawicieli Ministerstwa Finansów, tworzenie REIT-ów będzie w polskim prawie możliwe z początkiem 2018 r. Nowy projekt ustawy zostanie zaprezentowany w maju 2017 r. Jednocześnie należy wspomnieć, że wprowadzeniu REIT-ów będzie towarzyszyło eliminowanie innych opcji optymalizacji podatkowej w branży nieruchomościowej. Pan Minister Gruza podkreślił, że w sytuacji, w której przedsiębiorstwa są w stanie optymalizować podatki od nieruchomości w różny sposób, żadne zachęty podatkowe związane z REIT-ami nie zadziałają. W związku z tym instrumenty jakimi są REIT-y będą związane z permanentnym uszczelnianiem systemu podatkowego dotyczącego nieruchomości, bo tylko wtedy spełnią swoją rolę.

Kolejnym punktem konferencji było spotkanie z Panem Marcinem Obronieckim, Zastępcą Dyrektora w Departamencie Rozwoju Rynku Finansowego, prowadzone przez Panią Małgorzatę Kosińską. Pan Dyrektor Obroniecki odpowiedział na wiele ważnych pytań stawianych przez środowiska zainteresowane rozwojem REIT-ów w Polsce, dotyczących kształtu powstającej w Ministerstwie ustawy. Najważniejsze poruszone kwestie to rozszerzenie katalogu nieruchomości inwestycyjnych dla struktur typu REIT o nieruchomości mieszkalne przeznaczone na wynajem, obniżenie kapitału zakładowego, możliwość założenia podmiotów typu REIT dla kapitału spoza Polski, pod warunkiem założenia spółki z siedzibą w Polsce i pod polską jurysdykcją.

W trakcie Panelu Formalno-Prawnego zaproszeni dyskutanci poruszyli kwestie dotyczące jasnych zasad potwierdzających warunki jakie powinien spełniać podmiot typu REIT oraz wymóg przejrzystych procedur związanych z raportowaniem. Pan Simon Clubbs, Director of Tax, SEGRO, reprezentujący rozwinięty już sektor REIT na giełdzie w Londynie, mówił o rozwiązaniach funkcjonujących w Wielkiej Brytanii oraz jak potencjalnie mógłby wyglądać proces wprowadzania REIT w Polsce.

W następnej kolejności został podjęty temat Potencjału polskiego rynku i aktywów.

W panelu dyskutowali przedstawiciele sektora nieruchomości, GPW, agencji ratingowej S&P Global. Paneliści zgodnie potwierdzili, że upublicznienie części rynku nieruchomości komercyjnych wpłynie na znaczący wzrost łącznej kapitalizacji rynku giełdowego i rozwój całego rynku finansowego. Notowanie na giełdzie papierów wartościowych zapewnia restrykcyjną kontrolę właściwej instytucji rządowej oraz płynność inwestycji, co jest niezwykle istotne dla inwestorów indywidualnych i ochrony ich interesów.

Pan Patrick Burke przygotował prezentację, która została niezwykle dobrze przyjęta, na temat REIT – doświadczenia z rynku amerykańskiego.  W prosty i niezwykle przekonujący sposób pokazał zasady działania REIT-ów w USA.

Drugą połowę konferencji stanowił Panel Eksperta-Praktyka podzielony na dwie części
– cz. 1 – praktyka i ekspertyza międzynarodowa
– cz. 2 – praktyka i ekspertyza polska

Z dyskusji dotyczącej praktyki międzynarodowej należy podkreślić korzyści jakie wynikły dla większości gospodarek poszczególnych krajów po wprowadzeniu REIT-ów.

Najgorętsza dyskusja wywiązała się po panelu dotyczącej praktyki polskiej. Zagadnienia, które się w niej pojawiły to limitowane ramy prawne dla podmiotów typu REIT, ograniczone tylko do spółki akcyjnej z pominięciem FIZ-ów, Spółek Komandytowo-Akcyjnych oraz aspekty walutowe. Kolejne dyskutowane zagadnienie to podejście do problemu różnic kursowych pomiędzy EURO i PLN, zważywszy na fakt, iż większość umów najmu nieruchomości komercyjnych w Polsce jest zawierana w EURO.

Oprócz prezentacji i paneli dyskusyjnych, podczas konferencji zostały także nagrane, wywiady z naszymi Prelegentami oraz Gośćmi, które z przyjemnością przedstawiamy na stronach Stowarzyszenia REIT oraz na stronie konferencji.

Biorąc pod uwagę zarówno grono znamienitych Prelegentów jak i duże zainteresowanie jakim cieszyła się konferencja wydarzenie to było dużym sukcesem. Zapraszamy na kolejne spotkanie, planowane we wrześniu. Jesteśmy przekonani, że wniesie ono wiele do dyskusji o REIT-ach w Polsce, tym bardziej, że zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, powinien być już znany kształt przyszłej ustawy.

Stowarzyszenie REIT Polska oraz powermeetings.eu – Organizatorzy konferencji bardzo dziękują wszystkim Prelegentom, Panelistom, Gościom, Patronom Medialnym, a przede wszystkim Sponsorom – dziękujemy za udział w naszym wspólnym sukcesie, jakim było spotkanie 29 marca 2017 r.