Rzeczpospolita „Jacek Kosiński: Koniec decyzji o warunkach zabudowy”

Rozwój inwestycyjny po wejściu w życie noweli przepisów przestanie zależeć od kapitału inwestorów, ale od sprawności działań legislacyjnych rad gmin – uważa ekspert.
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przygotowało projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego.

Projekt, określany „ustawą inwestycyjną”, ma w założeniu autorów być pilotażem dla kodeksu urbanistyczno-budowlanego i wprowadzać w życie niektóre z jego rozwiązań. Biorąc pod uwagę, że nowela przewiduje poważne zmiany w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy (WZ), na podstawie których obecnie realizuje się blisko połowę inwestycji budowlanych, inwestorzy muszą przygotować się na poważne i niekorzystne dla siebie zmiany.

Przede wszystkim w świetle projektu noweli Prawa budowlanego i przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym decyzja o warunkach zabudowy będzie mogła zostać wydana jedynie co do obszaru zabudowanego – określonego w drodze uchwały przez radę gminy i ograniczonego do faktycznie zagospodarowanych terenów. W uchwale rada gminy będzie mogła jedynie potwierdzić, jaki obszar gminy jest faktycznie zabudowany, ale nie będzie mogła przeznaczać określonych terenów pod zabudowę.

W przypadku braku planu miejscowego realizowanie inwestycji poza obszarem zabudowanym zostanie ograniczone do katalogu działań niewymagających uzyskania decyzji WZ, takich jak remont, przebudowa niezmieniająca funkcji obiektu czy zmiana w istniejącej zabudowie zagrodowej. Projektowana nowela zakłada konieczność uzyskania decyzji o warunkach zabudowy dla każdej zmiany zagospodarowania terenu na obszarze zabudowanym, polegającej na wykonywaniu robót budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.

Poważne skutki dla inwestorów

Projekt zmian przewiduje, że pozwolenie na budowę udzielone na podstawie decyzji o warunkach zabudowy obejmie teren, dla którego określono warunki zabudowy – stąd też zakres wniosku o wydanie pozwolenia na budowę będzie musiał być tożsamy z zakresem decyzji WZ.


…… pełen artykuł dostępny na www.rp.pl